Igra

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre “Nagradna igra osvoji pico” (v nadaljevanju: nagradna igra) je Gostilna Furman, Stanislav Smrkol s.p. (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne ige

Namen nagradne igre je promocija in predstavitev ponudbe hrane v Gostilni Furman. Nagradna igra poteka od 14.5.2018 do 30.11.2018

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so obiskovalci Gostilne in picerije Furman. Vsak posamezen obiskovalec prejme kupon z vprašanjem.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Gostilni Furman. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

4. Pravila in pogoji

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določi izključno organizator.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, izpolnijo kupon z odgovorom na vprašanje in s svojimi podatki. Pri čemer se za pravilno izpolnjen kupon šteje, da udeleženec pravilno izpolni vsa zahtevana okenca na kuponu. Za pravilno izpolnjen lupon se smatra, če so vpisani naslednji podatki: odgovor na vprašanje, ime in priimek, podpis. Organizator nepravilnih kuponov ne upošteva.

6. Nagrada

Izžrebana oseba – nagrajenec prejme eno malo družinsko klasično pico po izbiri na krožniku. Nagrajenec nagrado prevzame v Gostilni Furman najkasneje do 15.12.2018. Nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljiva, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, če prejme več listkov za izpolnitev podatkov.

7. Določanje nagrajencev in obveščanje

Kuponi se zbirajo do 30.11.2018. Žreb bo potekal vsak zadnji petek v mesecu, in sicer najkasneje do 23:59 ure. Žrebanje bo potekalo med vsemi oddanimi kuponi v skrinjici. Organizator žrebanje opravi samo enkrat. Podatke nagrajenca organizator objavi preko zvočnika v gostilni. V kolikor se nagrajenec ne javi, organizator izžreba drugega nagrajenca.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu ali facebook strani.
Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

8. Prevzem nagradne igre

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Organizator bo objavil podatke nagrajenca na kraju samem. V kolikor se nagrajenec ne prevzame nagrade se smatra, da nagrajenec nagrade ne želi oz. ne bo prevzel.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Prevzem nagrade je mogoč le z veljavnim osebnim dokumentom.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@gostilnafurman.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.gostilnafurman.si/igra in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.